Tuesday, September 25, 2007

Eric Too Long in Cali

Young Eric Wrote:

ʉ fʉw pʉple, sʉme ʉf whʉm mʉy rʉd thʉs blʉg (whʉn thʉ’re nʉt jʉst rʉ-dʉrʉctʉd frʉm Lʉnguʉge Lʉg), hʉve prʉbʉblʉ wʉndʉred whʉ ʉ’ve bʉn grʉwʉng mʉ hʉr sʉ lʉng (ʉr ʉs ʉ ʉmʉgʉne ʉd pʉts ʉt, “whʉ ʉ’ve bʉn bʉcʉmʉng ʉ hʉppʉ”). Wʉll, hʉre’s thʉ rʉsʉn. (Rʉd mʉre hʉre.)

Bʉt nʉw, chʉnnʉlʉng Stʉvʉn Pʉnkʉr chʉnnʉlʉng Wʉdʉ ʉllʉn chʉnnʉlʉng Grʉchʉ Mʉrx, ʉ fʉl ʉdd jʉnʉng ʉ clʉb thʉt wʉld ʉllʉw ʉ pʉrsʉn lʉke mʉ tʉ bʉcʉme ʉ mʉmbʉr. Sʉ ʉ’m thʉnkʉng ʉ’ll jʉst chʉp ʉt ʉll ʉff nʉw — mʉbʉshʉve ʉt lʉke thʉs gʉ. (Nʉ, tʉ bʉrʉng.)

No comments:

Site meter

Search This Blog